Заказать обратный звонок

ПАРТНЕР ломбардында операцияларды жүргізудің жалпы...

 

Микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптары
(Қосылу шарты)

Осы микрокредит берудің стандартты талаптарын (бұдан әрі - Қосылу шарты) «Ломбард Партнер Казахстан» ЖШС (бұдан әрі -Ломбард) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіппен микрокредит беру туралы шарт жасасу кезінде қолдану үшін әзірледі және «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы №56-V Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес Микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптарын айқындайды.

Осы стандартты талаптарды қолдана отырып Микрокредит беру туралы шарт Ломбард пен Қарыз алушының (бұдан әрі Ломбардпен бірлесіп – Тараптар деп аталады) арасында микрокредиттің жеке талаптарын айқындайтын Кепіл билетіне (бұдан әрі – Кепіл билеті) қол қою және Қарыз алушының микрокредит беру туралы өтініш беруі арқылы жасалады.

Қосылу шарты, Кепіл билеті және Қосылу шарты шеңберінде ресімделетін басқа да құжаттар бірыңғай құжат ретінде қаралады. Қосылу шарты мен Кепіл билеті бір-бірінің ажырамас бөлігі болып табылады және одан әрі Шарт деп аталады. Кепіл билетінде және Қосылу шартында қолданылатын «Шарт» ұғымы Кепіл билетінің мазмұнына да, Қосылу шартының мазмұнына да тең дәрежеде қатысты.

Кепіл билетіне қол қою осы құжатқа қол қойған адамның Қосылу шартының талаптарымен толық танысқанын және оларды толық көлемде қабылдағанын білдіреді. Қосылу шарты Интернет желісінде Ломбардтың: lombard-partner.kz  веб-сайтында орналасқан.

 

1. Шарттың жалпы талаптары
 1. 1.1 Қосылу шартына және Кепіл билетіне сәйкес Ломбард Қарыз алушы жеке тұлғаға Шартта көзделген жағдайларда жеке пайдаланудағы жылжымалы мүлікті (бұдан әрі – Кепіл  нысанасы) кепілге беру арқылы микрокредит береді, ал Қарыз алушы Ломбардқа микрокредит сомасын қайтаруға және Шартта көзделген тәртіппен микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.
 2. 1.2 Кепіл билетінің жасалған күні мен орны, оның нөмірі, Ломбард пен Қарыз алушының/Кепіл берушінің деректері Кепіл билетінде айқындалады.
 3. 1.3 Микрокредит сомасы және микрокредит берудің өзге де жеке талаптары Кепіл билетімен айқындалады. Ломбардтың бір микрокредит бойынша беретін шекті сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен аспайды. Кепіл билеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.
 4. 1.4 Микрокредитті пайдалану мақсаты – тұтынушылық.
 5. 1.5 Микрокредит Ломбард кассасында Кепіл нысанасын кепілге алғаннан кейін Кепіл билетіне қол қойылған күні қолма-қол ақша беру арқылы беріледі.
 6. 1.6 Микрокредит беру мерзімі микрокредит берілген күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайды және Кепіл билетінде көрсетіледі. Шартқа уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша оның ажырамас бөлігі болып табылатын микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі.
 7. 1.7 Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесінің түрі, жылдық пайызбен сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері немесе сыйақының мәні және артық төлеу сомасы (Заңның 4-бабының 3-1-тармағына сәйкес шарт жасасқан жағдайда), сондай-ақ жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің (микрокредиттің нақты құнының) шарт жасалған күнгі мөлшері Кепіл билетінде айқындалады.
 8. 1.8 Микрокредитті өтеу тәсілі – бір рет немесе Ломбардтың кассасы арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз тәртіпте – Ломбардтың келесі деректемелері бойынша жүргізіледі: 
  «Ломбард Партнер Казахстан» ЖШС
  БСН 140340023770
  ЖСК KZ658562203108291060
  Банк АО «БанкЦентрКредит» филиал в г.Шымкент
   
 9. 1.7 Микрокредитті өтеу әдісі Қарыз алушының таңдауы бойынша мынадай әдістермен жүзеге асырылады:
  • - сараланған төлемдер әдісімен, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша төлемдердің тең сомаларын және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне есептелген сыйақыны қоса алғанда азайтатын төлемдермен жүзеге асырылады;
  • - аннуитеттік төлемдер әдісімен, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша ұлғайтылып отыратын төлемдерді және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне есептелген сыйақы бойынша азайтылып отыратын төлемдерді қамтитын микрокредиттің бүкіл мерзімі ішінде тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші және соңғы төлемдердің мөлшері басқаларынан ерекшеленуі мүмкін;
  • - қосымша әдіспен (біржолғы төлем) – бұл ретте негізгі борышты және сыйақыны өтеу Кепіл билетінің қолданылу мерзімінің соңында жүргізіледі (Егер бұл Микрокредиттер беру қағидаларында көзделген болса). Қарыз алушы таңдаған өтеу әдісі Кепіл билетінде және Кепіл билетіне Қосымша болып табылатын микрокредитті өтеу кестесінде көрсетіледі.
 10. 1.8 Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі:
  • 1) микрокредит сомасы (бұдан әрі – негізгі борыш);
  • 2) микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы. 
   Ломбардтың шарт бойынша шеккен шығыстары мен залалдары, мерзімі өткен берешегі, есептелген тұрақсыздық айыбы болған жағдайда, барлық көрсетілген сомалар өтеуге жатады.
   Кепіл билеті бойынша жүргізілген төлем сомасы, егер ол Кепіл билеті бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:
  • 1) Ломбардтың Қарыз алушының берешегін соттан тыс және сот тәртібімен өндіріп алу жөніндегі шығыстары;
  • 2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);
  • 3) Қарыз алушының микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы бойынша берешегі;
   негізгі борыш бойынша берешек;
 11. 1.9 Негізгі борышты және сыйақыны төлеуді уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және оның мөлшері
  • 1) негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған/ тиісінше орындалмаған міндеттемелер сомасының пайызымен есептеледі және Кепіл билетінде көрсетіледі.
  • 2) Ломбард сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалған күннен кейінгі күннен бастап міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алғаны үшін тұрақсыздық айыбын есептейді. Егер Қарыз алушы кепілдік мерзімі өткеннен кейін Кепіл нысанасын сатып алса, тұрақсыздық айыбы Кепіл нысанасын сатып алған күнді қоса алғанда, мерзімі өткен бүкіл кезең үшін, бірақ мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге есептеледі.
 12. 1.10. Қарыз алушының микрокредитті Ломбардқа қайтару міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған, Ломбардтың микрокредитті қамтамасыз етуі үшін тыйым салынбаған жылжымалы мүлкі болып табылады. Кепіл нысанасының толық сипаттамасы Кепіл билетінде көрсетіледі.
 13. 1.11. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Ломбард қабылдайтын шаралар:
  Ломбард Шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі өткеннен кейін Кепіл нысанасын соттан тыс сатуды жүзеге асырады. Қарыз алушы / Кепіл беруші Кепіл билетіне қол қоя отырып, осы Шартта белгіленген негіздер бойынша Кепіл нысанасын соттан тыс, оның ішінде сауда-саттық өткізбестен өткізуге келісімін білдіреді.
 14. 1.12. Қарыз алушы Кепіл билеті бойынша міндеттемені орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Ломбард мынадай шараларды қолдануға құқылы:
  • 1) Қарыз алушыдан микрокредит сомасын өтеуді, сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге;
  • 2) микрокредитті қайтару мерзімі өткеннен кейін Кепіл нысанасынан өндіріп алуға;
  • 3) кепілдік мерзімі өткеннен кейін Кепіл нысанасын сату жолымен, оның ішінде сауда-саттық өткізбей, Кепіл нысанасын соттан тыс өткізуді жүргізуге;
  • 4) өз мүдделерін қорғау және берешекті уақтылы өндіріп алу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шараларды қабылдау.
  • - егер микрокредит сомасы 100 (бір жүз) айлық есептік көрсеткіштен асса Ломбард берешекті сотқа дейін реттеудің мынадай тәртібін жүзеге асырады:
  • 1) Қарыз алушыға жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі басталған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей мыналарды көрсету қамтылған хабарлама жіберу:
  • а) хабарламада көрсетілген күнгі жағдай бойынша мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі борыштың, сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшерін көрсете отырып шарт бойынша төлемдерді енгізу қажеттілігі;
  • б) берешекті тараптардың келісімі бойынша шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, Қарыз алушының Ломбардқа Шарттың 2.1. тармағының 7) тармақшасында көзделген тәсілмен, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің өту себептері, кірістер және оның шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін басқа расталған жағдайлар (фактілер) туралы мәліметтер қамтылған өтінішпен жүгінуі арқылы реттеу мүмкіндігі;
  • в) Қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау салдары, оның ішінде Ломбардтың негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда берешекті Ломбардқа міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде өтініш жасамаған немесе жеке тұлға Қарыз алушымен берешекті реттеу бойынша келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Қарыз алушының келісімін алмастан, нотариустың атқарушылық жазбасының негізінде өндіру құқығы.
  • Бұл ретте хабарлама, егер ол Қарыз алушыға Шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, жеткізілді деп есептеледі:
   - Шартта көрсетілген электрондық поштаның мекенжайына (бар болса);
   - Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның тапсырылғаны, оның ішінде отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірінің, көрсетілген мекенжайда тұратын алғаны туралы хабарлама бар тапсырысты хатпен;
   - жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге байланыс құралдарын пайдалана отырып.
   Хабарлама оны адресат бойынша алушыға тапсыруға мүмкін болмағаны туралы белгі қоя отырып не оны қабылдаудан бас тартуға, не оның осы тармақшада көрсетілген өзге байланыс құралын пайдаланған кезде оның қабылданғанын растамауға байланысты қайтарылған кезде, хабарлама тиісті түрде жіберілген болып саналады;
    
 15. 1.13. Шарттың қолданылу мерзімі: оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.
 16. 1.14. Шартқа байланысты мәселелер туындаған жағдайда Қарыз алушы:
  • 1) Ломбардтың пошталық мекенжайы бойынша-Шымкент қаласы, Абай ауданы, Б. Момышұлы даңғылы, 25/2;
  • 2) Ломбардтың электрондық мекенжайы бойынша – Lombard_partner@inbox.ru;
  • 3) Ломбардтың ресми Интернет-ресурсы арқылы - lombard-partner.kz (бұдан әрі-Ломбардтың веб-сайты);
  • 4) 8 705 352 88 88; 8 702 557 88 88 телефон арқылы Ломбардтың байланыс орталығына Ломбардқа жүгінуге құқылы.
 17. 1.15. Ломбард Кепіл билеті бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында Ломбардтың Кепіл билеті шеңберінде Қарыз алушымен өзара қарым-қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер Қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылады.
 18. 1.16. Кепіл билеті Микрокредит беру туралы шарт және Кепіл шарты болып табылады.
 19. 1.17. Кепіл нысанасы (зергерлік бұйымдар) Ломбардтың иелігінде және сақталуында (кепілде) қалады. 
  Кепілдік мерзімі – 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайтын уақыт кезеңі, осы уақыт ішінде Ломбард Кепіл нысанасын өткізу құқығын қолданбай, микрокредит сомасын өтеу мерзімі өткеннен кейін Ломбардта Кепіл нысанасын сақтауды жүзеге асыруға міндеттенеді.
   
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
 1. 2.1. Қарыз алушының құқықтары:
  • 1) микрокредиттер беру қағидаларымен, Ломбардтың микрокредиттер беру жөніндегі тарифтерімен танысу;
  • 2) алынған микрокредитке Шартта белгіленген тәртіппен және жағдайларда билік ету;
  • 3) Егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс күніне не мереке күніне түскен жағдайда, негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеуді тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, одан кейінгі жұмыс күні жүргізу;
  • 4) Ломбардқа Кепіл билеті бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтару;
  • 5) Ломбард осы Қарыз алушымен жасалған Шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға берген жағдайда, үшінші тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін банк омбудсменге жүгіну;
  • 6) көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Ломбардқа жазбаша түрде жүгінуге және «жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңда белгіленген мерзімдерде жазбаша жауап алу;
  • 7) міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Ломбардқа баруға және Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістері және өзгерістер енгізу туралы оның өтінішіне негіз болатын басқа да растайтын мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын жазбаша өтініш беру;
  • 8) өз құқықтарын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қорғау;
  • 9) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында және Ломбардпен жасалған шарттарда белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.
 2. 2.2. Ломбардтың құқықтары:
  • 1) Кепіл билетін ресімдеу үшін Қарыз алушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды сұрату және алу;
  • 2) себептерін түсіндірместен микрокредит беруден бас тарту;
  • 3) Кепіл билетінің шарттарын Қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай бір жақты тәртіппен өзгерту;
  • 4) Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам бұзған кезде микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету;
  • 5) Қарыз алушы-жеке тұлғаның келісімін алмай, нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоса алғанда, мына жағдайларда берешекті өндіру:
  • а) Қарыз алушы-жеке тұлғаның тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу үшін Ломбардқа өтініш ұсынбауы және Қарыз алушы-жеке тұлғаның міндеттелерді орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде берешек бойынша өтініш ұсынбауы;
  • б) Қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі келісімге қол жеткізбеу және қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша қарсылықтарын ұсынбауы.
   Қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша өтініш бермеуі оның міндеттемені орындамаудағы кінәсін мойындауы болып табылады.
 3. 2.3. Ломбардтың міндеттері:
  • 1) Қарыз алушыны микрокредит алуға байланысты оның құқықтары мен міндеттері туралы хабардар ету;
  • 2) Қарыз алушыдан міндеттемелердің орындалуын қабылдау;
  • 3) Қарыз алушыға міндеттемелердің орындалуын растайтын құжатты беру және Қарыз алушы Ломбард алдындағы өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепіл билетіне сәйкес кепіл нысанасын дереу қайтару;
  • 4) Ломбардтың Кепіл билеті бойынша құқығының (талап ету) үшінші тұлғаға өту талаптары бар Кепіл билетін (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты) берген кезде Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар ету:
   - талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес деректерін Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен өңдеу туралы;
   Шартты жасасқан күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде микрокредитті өтеу бойынша одан әрі төлемдердің үшінші тұлғаға (Кепіл билеті бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және орналасқан жері) тағайындалуын, берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ Қарыз алушы төлеуге тиіс Негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының қалдықтарын көрсете отырып, Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға құқықтың (талап етудің) ауысуы туралы;
    
  • 5) алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде Қарыз алушыға жазбаша нысанда жауап беру;
  • 6) Ломбард Шартта көзделген тәртіппен талаптарды жақсартуды қолданған жағдайда, Кепіл билеті талаптарының өзгергені туралы Қарыз алушыны хабардар ету;
  • 7) микрокредит берілген күнге жасалған, Тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесін Кепіл билетіне қоса беру, онда сондай-ақ Қарыз алушының таңдаған әдісі туралы белгісі бар Ломбард ұсынған микрокредитті өтеу әдістерінің тізбесі қамтылады.
  • 8) Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген кезде Ломбард жаңа шарттарды ескере отырып, Қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасайды және береді.
  • 9) Қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде шарт талаптарына ұсынылған өзгерістерді қарауы және жазбаша нысанда не шартта көзделген тәсілмен келісімі туралы, берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары немесе дәлелді бас тартуын хабарлауы;
  • 10) орналасқан жері өзгерген не атауы өзгерген жағдайда бұл туралы уәкілетті органға, сондай-ақ Қарыз алушыларды Ломбардтың орналасқан жері бойынша, сондай-ақ Қарыз алушының заңды мекенжайы бойынша екі баспа басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиісті ақпарат жариялау арқылы не осындай өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде әрбір Қарыз алушыны жазбаша хабардар ету арқылы жазбаша хабардар ету;11) Микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін Ломбардтың Қарыз алушысының көруі және танысуы үшін қолжетімді жерде, оның ішінде Ломбардтың интернет-ресурсында орналастыру; 
  • 12) өтініш берушіге микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және анық ақпарат беру;
  • 13) микрокредит беру құпиясын сақтау;
  • 14) өтінім берушіге микрокредитті өтеу әдісімен танысу және таңдау үшін Кепіл билетін жасасқанға дейін әртүрлі әдістермен (сараланған/аннуитеттік төлемдер және біржолғы төлем әдісімен) есептелген өтеу кестелерінің жобаларын ұсыну;
  • 15) Қарыз алушының микрокредиті бойынша негізгі борыш (немесе) сыйақы сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімін қатарынан күнтізбелік тоқсан күн өткеннен кейін тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) есептеу және талап ету; 
  • 16) Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды сақтау.
 4. 2.4. Қарыз алушының міндеттері:
  • 1) алған микрокредит сомасын уақтылы және толық көлемде қайтару және Кепіл билетінің шарттарына сәйкес ол бойынша сыйақы төлеу;
  • 2) Ломбардтың талап етуі бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды беру;
  • 3) Ломбардқа микрокредит сомасын қайтару жөніндегі шығындарды өтеу;
  • 4) анкеталық / байланыс деректері / деректемелері өзгерген кезде, сондай-ақ Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауға әсер ететін кез келген мән-жайлар туралы өзгеріс болған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Ломбардқа тиісті құжаттарды ұсына отырып, жазбаша хабарлама жіберу;
  • 5) мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау органдарының және өзге де органдардың Кепіл билетін және/немесе кепіл нысанасын алып қою және/немесе алып қою нәтижесінде туындаған залалды Ломбардқа даусыз тәртіппен өтеу;
  • 6) өзге де талаптарды орындау, сондай-ақ Шартта, микроқаржы қызметі туралы заңнамада және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген жауаптылықта болу.
    
3. Ломбард үшін шектеулер мыналарды көздейді:
 1. 1) сыйақы мөлшерлемесінің (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісінің біржақты тәртіппен өзгеруі;
 2. 2) микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, Қарыз алушыдан кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу;
 3. 3) жеке тұлға болып табылатын, Ломбардқа микрокредит сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) және микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтарған Қарыз алушыдан талап ету;
 4. 4) Кепіл билеті бойынша микрокредит сомасын ұлғайту;
 5. 5) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне тап келсе, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі;
 6. 6) кез келген валюталық баламасына байланыстыра отырып, теңгемен берілген Кепіл билеті бойынша микрокредит бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу; 
 7. 7) Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, кепіл нысанасын пайдалану және оған билік ету;
 8. 8) коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, үшінші тұлғалармен нысанасы берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ қарыз алушының берешегіне байланысты ақпарат жинау жөнінде қызметтер көрсету болып табылатын шарт жасасуға тыйым салынады;
 9. 9) берешек сотқа дейін өндіріп алуда және коллекторлық агенттікте реттеуде болған кезеңде Ломбард:
  - берешекті өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - берешек коллекторлық агенттіктің жұмысында болған кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін көрсетілген кезеңге тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға құқылы емес. 
4. Тараптардың жауапкершілігі
 1. 4.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
 2. 4.2. Ломбард кепілге салынған мүліктің жоғалғаны, сақталғаны немесе бүлінгені үшін, егер жоғалу немесе бүліну еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, жауапты болады. Сондай-ақ Ломбард, егер кепіл нысанасын жоғалту немесе бүлдіру үшінші тұлғалар жасаған ұрлықтың, ереуілдердің, жаппай тәртіпсіздіктердің, халық және әскери тәртіпсіздіктердің және т.б. салдарынан  болса, жауапкершіліктен босатылады, бірақ бұл ретте Ломбард кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолдануға міндетті.
5. Шарт талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі
 1. 5.1. Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген кезде Ломбард жаңа шарттарды ескере отырып, Қосымша келісім мен микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасайды және Қарыз алушыға береді.
 2. 5.2. Микрокредитті мерзімінен бұрын ішінара өтеген кезде сыйақының кейінгі сомасы негізгі борыштың қалдығына қайта есептеледі және Қарыз алушыға жаңа өтеу кестесін қоса бере отырып, Кепіл билетіне Қосымша келісім беріледі. 
 3. 5.3. Қарыз алушы (оның ішінде үшінші тұлға жеке басын куәландыратын құжатты және Кепіл билетін көрсеткен кезде, сондай-ақ смс хабарлама жіберу немесе электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы ломбардқа хабарлау арқылы) микрокредит беру шарттарын сақтай отырып, микрокредиттің пайдаланылған күндері үшін сыйақыны төлеген жағдайда Ломбард Кепіл билетін (себебін түсіндірместен мерзімін ұзартудан бас тартуы мүмкін ломбардтың қалауы бойынша) ұзартуы мүмкін. Бұл ретте микрокредит берудің жалпы мерзімі микрокредит алған күннен бастап 12 (он екі) айдан аспауға тиіс.
 4. 5.5. Ломбард Қосылу шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы, олар Ломбардтың: lombard-partner.kz сайтында жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
  егер оларда өзгеше көзделмесе және оларды қолданысқа енгізгеннен кейін жасалған Кепіл билеттеріне қолданылады.
 5. 5.6. Қосылу шартына өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін мұндай өзгерістер мен толықтырулар Ломбард пен Қарыз алушы арасында Кепіл билеттеріне қосымша келісімдер жасалған жағдайда қолданылады.
6. Шарттың қосымша талаптары
 1. 6.1. Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарыз алушы Ломбардқа қарыз алушының дербес деректерін жинауға және өңдеуге және пайдалануға (қағаз жеткізгіштерде және/немесе ломбардтың деректер базасында электрондық форматта жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса алғанда) сөзсіз келісім береді, сондай-ақ Қарыз алушы Ломбардтың Кредиттік бюролардың дерекқорына Қарыз алушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты, кредиттік есептерді алуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге мәліметтерді ұсынуға өз келісімін береді.
 2. 6.2. Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарыз алушы Ломбардтың Кепіл билеті бойынша өз құқықтарын Ломбардтың іске асыруы үшін қажетті кез келген ақпаратты, оның ішінде Қарыз алушының Ломбард алдындағы берешегінің мөлшері туралы, қойылған және болашақта қойылатын талаптардың сипаты туралы ақпаратты және Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда, Шарт талаптарының бұзылуынан туындаған талаптарды Ломбардтың үшінші тұлғаларға ашуына және беруіне өзінің сөзсіз келісімін береді.
 3. 6.3. Кепіл нысанасын сақтандыру талап етілмейді.
 4. 6.4. Қарыз алушы кепіл нысанасын микрокредит сомасын қайтармауға байланысты ломбардтың шығындарын жабу үшін бағалау құнынан төмен баға бойынша сатқан жағдайда Қарыз алушының Ломбардқа наразылықтары болмайды деп келіседі.
 5. 6.5. Кепіл билеті кепіл нысанасын сатуға немесе мұндай мүліктің ломбардтың меншігіне өтуіне байланысты өз қолданысын тоқтатады.
 6. 6.6. Кепіл билеті қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан жасалады. Мәтіндер әртүрлі оқылған жағдайда Тараптар Кепіл билетінің орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алу туралы келісімге келді.  
 7. 6.7. Ломбард пен Қарыз алушының Кепіл билетімен және Қосылу шартымен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
 8. 6.8. Тараптар арасында шарттардан немесе оларға байланысты туындайтын барлық мәселелерді Тараптар келіссөздер арқылы шешетін болады.  Егер Тараптар келіссөздер барысында келісімге қол жеткізбесе, онда дау Ломбардтың орналасқан жері бойынша сотта қаралуға жатады.
7. Тараптардың деректемелері және қолдары

Тараптардың деректемелері мен қолдары Кепіл билетінде көрсетіледі.

 


Стандартные условия договора о предоставлении микрокредита
(Договор присоединения)

 

Настоящие стандартные условия предоставления микрокредита (далее Договор присоединения) разработаны ТОО «Ломбард Партнер Казахстан» (далее - Ломбард) для применения при заключении договора о предоставлении микрокредита в порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и определяют стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года №56-V «О микрофинансовой деятельности» (далее Закон). 

Договор о предоставлении микрокредита с применением настоящих стандартных условий заключается путем подписания между Ломбардом и Заемщиком (далее совместно с Ломбардом – Стороны) залогового билета, определяющего индивидуальные условия микрокредита (далее Залоговый билет) и предоставления Заемщиком заявления о предоставлении микрокредита.  
Договор присоединения, Залоговый билет и другие документы, оформляемые в рамках Договора присоединения рассматриваются в качестве единого документа. Договор присоединения и Залоговый билет являются неотъемлемыми частями друг друга и далее совместно именуются Договором. Понятие «Договор» применяемое в Залоговом билете и в Договоре присоединения, относится как к содержанию Залогового билета, так и в равный степени к содержанию Договора присоединения.
Подписание Залогового билета означает, что подписавший этот документ полностью ознакомился с условиями Договора присоединения и принимает их в полном объеме. Договор присоединения размещен на веб-сайте Ломбарда в сети Интернет: www.lombard-partner.kz 
 

 

1. Общие условия Договора
 1. 1.1. В соответствии с Договором присоединения и Залоговым билетом Ломбард предоставляет Заемщику физическому лицу микрокредит под залог движимого имущества личного пользования (далее - Предмет залога) на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Ломбарду сумму микрокредита и выплатить вознаграждение за пользование микрокредитом в порядке, предусмотренном Договором.

 2. 1.2. Дата и место заключения Залогового билета, его номер, данные Ломбарда и Заемщика/Залогодателя определяются в Залоговом билете. 

 3. 1.3. Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления микрокредита определяются Залоговым билетом. Предельная сумма, предоставляемая Ломбардом по одному микрокредиту, не превышает восьми тысячекратный размер минимального расчетного показателя, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Запрещается увеличение суммы микрокредита по Залоговому билету.

 4. 1.4. Цель использования микрокредита – потребительский.

 5. 1.5. Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе Ломбарда в день подписания Залогового билета после приема Предмета залога в заклад.

 6. 1.6. Срок предоставления микрокредита составляет не более 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты предоставления микрокредита и указывается в Залоговом билете. К договору прилагается график погашения  микрокредита, являющийся его неотъемлемой частью, по форме, установленной уполномоченным органом. 

 7. 1.7. Вид Ставки вознаграждения за пользование микрокредитом, размер Ставки вознаграждения в годовых процентах или значение вознаграждения и сумма переплаты (в случае заключения Договора в соответствии с пунктом 3-1 статьи 4 Закона), а также размер годовой  эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита) на дату заключения Договора, определяется в Залоговом билете. 

 8. 1.8. Способ погашения микрокредита – единовременно либо частями, наличными деньгами через кассу Ломбарда либо в безналичном порядке – по следующим реквизитам Ломбарда: 
  ТОО «Ломбард Партнер Казахстан»
  БИН 140340023770
  ИИК KZ658562203108291060
  Банк АО «БанкЦентрКредит» филиал в г.Шымкент

 9. 1.7. Метод погашения микрокредита осуществляется по выбору Заемщика следующими методами:

  • - методом дифференцированных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется уменьшающими платежами, включая равные суммы платежей по основному долгу и начисленные за период на остаток основного долга вознаграждение;

  • - методом аннуитетных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего срока микрокредита, включающими увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи по вознаграждению, начисленному за период на остаток основного долга. Размеры первого и последнего платежей могут отличаться от других;

  • - дополнительным методом (единовременный платеж) – при котором погашение основного долга и вознаграждения производится в конце срока действия Залогового билета (в случае, если это предусмотрено Правилами предоставления микрокредитов).
   Метод погашения, выбранный Заемщиком, указывается в Залоговом билете и в графике погашения микрокредита, являющегося Приложением к Залоговому билету.

 10. 1.8. Очередность погашения задолженности по микрокредиту: 

  • 1) сумма микрокредита (далее - основной долг); 

  • 2) вознаграждение за пользование микрокредитом. 
   В случае наличии просроченной задолженности, начисленной неустойки, понесенных Ломбардом расходов и убытков по Договору, погашению подлежат все указанные суммы
   Сумма произведенного платежа по Залоговому билету, в случае, если она недостаточна для исполнения обязательств Заемщика по Залоговому билету, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:

  • 1) расходы Ломбарда по взысканию задолженности Заемщика в принудительном внесудебном и судебном порядке;

  • 2) неустойка (штраф, пеня); 

  • 3) задолженность по вознаграждению за пользование Заемщиком микрокредитом;
   задолженность по основному долгу;

 11. 1.9. Порядок начисления и размер неустойки (штраф, пеня) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения:

  • 1) размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения рассчитывается в процентах от суммы неисполненного/ не надлежаще исполненного обязательств за каждый календарный день и указывается в Залоговом билете. 

  • 2) неустойка начисляется Ломбардом за просрочку исполнения обязательств со дня, следующего за днем исполнения обязательств по оплате вознаграждения. Если Заемщик выкупает Предмет залога по истечении гарантийного срока, неустойка, начисляется за весь период просрочки, включая день выкупа Предмета залога, но не более чем на 90 (девяносто) календарных дней с даты возникновения просрочки.  

 12. 1.10. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств возврата микрокредита Ломбарду является: движимое имущество физических лиц, предназначенное для личного пользования, не запрещенное для принятия в обеспечение микрокредита Ломбардом, согласно действующего законодательства РК. Подробное описание предмета залога указывается в Залоговом билете.

 13. 1.11. Меры, принимаемые Ломбардом при неисполнении либо ненадлежащим исполнении Заемщиком обязательств по Договору:
  Ломбардом осуществляет внесудебную реализацию Предмета залога после истечения гарантированного срока ожидания, указанного в Договоре. Заемщик/Залогодатель, подписывая Залоговый билет, выражает согласие на проведение внесудебной реализации Предмета залога, в том числе без проведения торгов, по основаниям, установленным настоящим Договором. 

 14.  

  1.12. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательство по Залоговому билету Ломбард вправе принять следующие меры:

  • 1) требовать у Заемщика погашения суммы микрокредита, выплаты вознаграждения и неустойки;

  • 2) обратить взыскание на Предмет залога по истечении срока возврата микрокредита;

  • 3) по истечении гарантийного срока, произвести внесудебную реализацию Предмета залога, путем реализации Предмета залога, в том числе и без проведения торгов;

  • 4) принимать иные, не противоречащие законодательству РК, меры для защиты своих интересов и своевременного взыскания задолженности.
   - в случае если сумма микрокредита превышает 100 (сто) месячных расчетных показателей Ломбард осуществляет следующий порядок досудебного урегулирования задолженности:

  • 1) направляет Заемщику с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки, не позднее пятнадцати календарных дней с даты наступления просрочки обязательств по Договору уведомления, содержащего указания на:
   а) необходимость внесения платежей по Договору с указанием размера просроченной задолженности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в уведомлении;

  • б) возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательств по Договору путем обращения Заемщика в Ломбард способом предусмотренном в п.п.7) п.2.1 Договора с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательств по Договору, доходах и других подтверждающих обстоятельствах (факта), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Договора;

  •  

    

    

   в) последствия невыполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, в том числе право Ломбарда взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню) на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия Заемщика, в случае не обращения в Ломбард в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства или не достижения соглашения с Заемщиком по урегулированию задолженности.    

   При этом уведомление считается доставленным, если оно направлено Заемщику одним из следующих способов, предусмотренных Договором:
   - на адрес электронной почты, указанной в Договоре (при наличии);
   - по месту жительства, указанному в Договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;
   - с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.
   В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим образом.

 15. 1.13. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств. 

 16. 1.14. В случае возникновения вопросов, связанных с Договором, Заемщик вправе обратиться в Ломбард:1) по почтовому адресу Ломбарда – г.Шымкент, Абайский район, проспект Б.Момышулы, 25/2

  • 2) по электронному адресу Ломбарда – Lombard_partner@inbox.ru;

  • 3) посредством официального Интернет-ресурса Ломбарда - lombard-partner.kz (далее также – веб-сайт Ломбарда);

  • 4) по телефону в Контакт-центр Ломбарда – 8 705 352 88 88;   8 702 557 88 88

 17. 1.15. При уступке Ломбардом права (требования) по Залоговому билету третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям Ломбарда с Заемщиком в рамках Залогового билета, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

 18. 1.16. Залоговый билет является одновременно Договором о предоставлении микрокредита и Договором залога. 

 19. 1.17. Предмет залога (ювелирные изделия) остается во владении и хранении Ломбарда (заклад). 
  Гарантийный срок – период времени, составляющий 30 (тридцать) календарных дней, в течение которого Ломбард обязуется осуществлять хранение в Ломбарде Предмета залога, по истечении срока погашения суммы микрокредита не применяя право реализации Предмета залога.

   

   

   

2. Права и обязанности Сторон
 1. 2.1. Права Заемщика:
  1. 1) ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Ломбарда по предоставлению микрокредитов;
  2. 2) распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных Договором;
  3. 3) в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной день либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени);
  4. 4) досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита, предоставленную по Залоговому билету, без оплаты неустойки (штрафа, пени);
  5. 5) обратиться к банковскому омбудсмену в случае уступки Ломбардом права (требования) по Договору, заключенному с этим Заемщиком, для урегулирования разногласий с третьим лицом;
  6. 6) письменно обратиться в Ломбард при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам и получить письменный ответ в сроки, установленные Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
  7. 7) в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства посетить Ломбард и предоставить письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Договору, доходах и других подтверждающих обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений; 
  8. 8) защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
  9. 9) осуществлять иные права, установленные Законом, иным законодательством Республики Казахстан и Договорами, заключенными с Ломбардом.
 2. 2.2. Права Ломбарда:
  1. 1) запрашивать и получать от Заемщика необходимую информацию и документы, для оформления Залогового билета;

  2. 2) отказать в выдаче микрокредита без объяснения причин;

  3. 3) изменять условия Залогового билета в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика;

  4. 4) требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней 

  5. 5) взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия Заемщика-физического лица в случаях: 
   а) необращения Заемщика-физического лица в Ломбард для урегулирования задолженности по соглашению сторон и непредоставления Заемщиком-физическим лицом заявления по задолженности в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства; 
         б) недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления Заемщика-физического лица и непредставления Заемщиком-физическим лицом возражений по задолженности. 
         Непредоставление Заемщиком-физическим лицом заявления по задолженности является признанием его вины в неисполнении обязательства.

 3. 2.3. Обязанности Ломбарда: 

  1. 1) проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита;

  2. 2) принять от Заемщика исполнение обязательств;

  3. 3) выдать Заемщику документ, подтверждающий исполнение обязательств, и немедленно возвратить Предмет залога, в соответствии с Залоговым билетом после исполнения Заемщиком своих обязательств перед Ломбардом;

  4. 4) уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при выдаче Залогового билета, содержащего условия перехода права (требования) Ломбарда по Залоговому билету третьему лицу (далее - договор уступки права требования):
   -до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан;
   -о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по Залоговому билету), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм Основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате Заемщиком сумм;

  5. 5) предоставить ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

  6. 6) уведомить Заемщика об изменении условий Залогового билета, в случае применения Ломбардом улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Договоре;

  7. 7) приложить к  Залоговому билету подписанный Сторонами график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, который также содержит перечень предложенных Ломбардом методов погашения микрокредита с отметкой Заемщика  о выбранном методе.

  8. 8) при изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Ломбардом составляется и выдается Заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.

  9. 9) в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления Заемщика-физического лица предложенных изменений в условия Залогового билета и сообщение в письменной форме либо способом, предусмотренным Договором, о (об) согласии, своих предложениях по урегулированию задолженности или мотивированном отказе;
        

  10. 10) в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об этом уполномоченный орган, а также Заемщиков путем опубликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском языках по месту нахождения Ломбарда, а также  по юридическому адресу Заемщика либо путем письменного уведомления каждого Заемщика в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;

  11. 11) разместить копию Правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для обозрения и ознакомления Заемщиком Ломбарда, в том числе на интернет ресурсе Ломбарда; 

  12. 12) предоставить заявителю полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;

  13. 13) соблюдать тайну предоставления микрокредита;

  14. 14) предоставить заявителю до заключения Залогового билета для ознакомления и выбора метода погашения микрокредита проекты графиков погашения, рассчитанных различными методами (методом дифференцированных/аннуитетных платежей и единовременный платеж);

  15. 15) начислять и требовать неустойку (штрафы, пени) по истечении девяноста последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга  (или) вознаграждения по микрокредиту Заемщика; 

  16. 16) соблюдать иные требования,  установленные Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

 4. 2.4. Обязанности Заемщика:

  1. 1) своевременно и в полном сумме возвратить полученную сумму микрокредита и уплачивать вознаграждение по нему согласно условиям Залогового билета;

  2. 2) предоставить по требованию Ломбарда необходимую информацию и документы;

  3. 3) возмещать Ломбарду издержки по возврату суммы микрокредита;

  4. 4) при изменении анкетных/контактных данных/реквизитов, а также о любых обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение обязательств по Договору, в течение 3 (трех) календарных дней со дня изменения направить Ломбарду письменное уведомление с предоставлением соответствующих документов;

  5. 5) в бесспорном порядке возместить Ломбарду ущерб, возникший в результате изъятия и/или выемки Залогового билета и/или Предмета залога, государственными, в том числе правоохранительными органами и иными органами;

  6. 6) выполнять иные требования, а также нести ответственность, установленную Договором, законодательством о микрофинансовой деятельности и гражданским  законодательством Республики Казахстан.
    

3. Ограничения для Ломбарда предусматривают:
 1. 1) изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;
 2. 2) установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;
 3. 3) требование от Заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно полностью или частично возвратившего Ломбарду сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита;
 4. 4) увеличение суммы микрокредита по Залоговому билету;
 5. 5) взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день;
 6. 6) индексацию обязательства и платежей по микрокредиту по Залоговому билету, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту; 
 7. 7) пользование и распоряжение Предметом залога, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
 8. 8) запрещается заключать договор с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью  Заемщика, за исключением случаев заключения такого договора с коллекторским агентством;
 9. 9) в период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства Ломбард не вправе:
  -обращаться в суд с иском о взыскании задолженности;
  -требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе коллекторского агентства , а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пени)за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения
4. Ответственность Сторон
 1. 4.1. За невыполнение и (или) не надлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.
 2. 4.2. Ломбард несет ответственность за утрату, сохранность или повреждение заложенного имущества, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы. Также Ломбард освобождается от ответственности в случае, если утрата или повреждение Предмета залога произошли вследствие хищения, совершенного третьими лицами, вследствие забастовок, массовых беспорядков, народных и военных волнений и т.д., но при этом Ломбард обязан принять все зависящие от него меры для обеспечения сохранности заложенного имущества.
5. Порядок внесения изменений в условия Договора
 1. 5.1. При изменений условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Ломбардом составляется и выдается Заемщику Дополнительное соглашение и новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
 2. 5.2. При частичном досрочном погашении микрокредита последующая сумма вознаграждения пересчитывается на остаток Основного долга, и Заемщику выдается Дополнительное соглашение к Залоговому билету с приложением нового графика погашения. 
 3. 5.3. Залоговый билет может быть пролонгирован Ломбардом (на усмотрение Ломбарда, который может отказать в продлении срока без объяснения причин), при условии оплаты Заемщиком (в том числе третьим лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и Залогового билета, а также путем уведомления Ломбарда путем отправки смс сообщения или отправки сообщения на электронную почту) вознаграждения Ломбарду за использованные дни микрокредита с сохранением условий предоставления микрокредита. При этом общий срок предоставления микрокредита не может превышать 12 (двенадцать) месяцев с даты) получения микрокредита.
 4. 5.5. Ломбард вправе вносить в Договор присоединения изменения и дополнения, которые вводятся в действие со дня их опубликования на сайте Ломбарда : www.lombard-partner.kz   
  если в них не будет предусмотрено иное, и применяются к Залоговым билетам, заключенным поле введения их в действие.
 5. 5.6. До введения в действие изменений и дополнений в Договор присоединения, такие изменения и дополнения применяются в случае заключения между Ломбардом и Заемщиком дополнительных соглашений к Залоговым билетам.
6. Дополнительные условия Договора
 1. 6.1. Подписывая Залоговый билет, Заемщик дает безусловное согласие Ломбарду на сбор и обработку и использование персональных данных Заемщика (включая сбор, обработку и хранение на бумажных носителях и/или в электронном формате в массивах и/или базах данных Ломбарда), а также Заемщик предоставил Ломбарду свое согласие на предоставление Ломбардом в базу данных кредитных бюро сведений о Заемщике, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, получение кредитных отчетов, а также иных сведений, предусмотренных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй.
 2. 6.2. Подписывая Залоговый билет, Заемщик дает свое безусловное согласие на раскрытие и предоставление Ломбардом любой информации третьим лицам, необходимой для реализации Ломбардом своих прав по Залоговому билету, включая информацию о размере задолженности Заемщика перед Ломбардом, о характере предъявленных и предъявляемых в будущем требований, и претензий, вызванных нарушениями условий Договора, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору.
 3. 6.3. Страхование Предмета залога не требуется.
 4. 6.4. Заемщик согласен, что в случае реализации Предмета залога по цене ниже оценочной стоимости для покрытия убытков Ломбарда ввиду невозвращения суммы микрокредита претензий к Ломбарду Заемщик иметь не будет.
 5. 6.5. Залоговый билет прекращает свое действие в связи с реализацией Предмета залога или переходом такого имущества в собственность Ломбарда.
 6. 6.6. Залоговый билет составляется на казахском и русском языках в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтения текстов Стороны пришли к соглашению руководствоваться текстом Залогового билета на русском языке.  
 7. 6.7. Отношения Ломбарда и Заемщика, не урегулированные Залоговым билетом и Договором присоединения, регулируются законодательством Республики Казахстан.
 8. 6.8. Все, возникающие между Сторонами из Договоров, или в связи с ними, Стороны будут разрешать путем переговоров.  Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Ломбарда.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Реквизиты и подписи Сторон указываются в Залоговом билете.